«وَ مِزاجُهُ مِنْ تَسْنیم» http://tasniim313.mihanblog.com 2019-08-20T00:15:25+01:00 text/html 2016-09-08T13:46:38+01:00 tasniim313.mihanblog.com حانیه همــایون دختری که: http://tasniim313.mihanblog.com/post/206 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="5" color="#ff0000">در پس پرده ی حجاب مخفی می شود</font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#ff6600">مکن است در زمین گمنام باشد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#993399">اما</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#006600">مطمئنم در آسمانها مشهور است</font></div> text/html 2016-08-23T06:39:38+01:00 tasniim313.mihanblog.com حانیه همــایون بانو! http://tasniim313.mihanblog.com/post/205 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#ff0000">زیباترین پبجره ی دنیا، قاب چادر توست!</font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ff6600">وقتی چادرت را کمی روی صورتت می کشی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff">و با تمام غرور از انبوه نگاه نامحرمان عبور میکنی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#006600">آنگاه تو میمانی و «نور علی نور»&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#6600cc">و چه زیباست انعکاس حیا از پشت این سنگر ساده ی سنگین سیاه</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/8264794568/425223563_12516.jpg" alt=""></div> text/html 2016-08-23T06:35:57+01:00 tasniim313.mihanblog.com حانیه همــایون دست و پاگیر است. http://tasniim313.mihanblog.com/post/204 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ff0000">اگر میگویند دست و پا گیر است</font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ff6600"><div style="text-align: center;">حرفی نیست</div></font><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#6600cc">اصلا راستش را بخواهی دست و پا گیر است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff">بعضی وقتا بعضی جاها دستت را میگیرد که مبادا کاری کنی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc33cc">و پایت را می بندد که مبادا قدمی برداری که شایسته تو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc9933">&nbsp;بانوی محجبه نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#006600">آری</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993300">دست و پاگیر است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#006600"><b>با افتخار قدم بردار بانو</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#006600"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/8264794426/423719019_109136.jpg" alt=""></div> text/html 2016-08-23T06:31:28+01:00 tasniim313.mihanblog.com حانیه همــایون آقا پسر محترم: http://tasniim313.mihanblog.com/post/203 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="5" color="#ff0000">مانکنی که تو برای ازدواج انتخاب کردی&nbsp;</font></span></div><div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="5" color="#ff6600">به اندازه یک «مانکن» ازش توقع داشته باش&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#006600">مادری در حد و اندازه ی او نیست</font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#006600"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/8264794268/HamMihan_201510811013437386821435929457_0866.jpg" alt=""></div> text/html 2016-07-23T17:38:58+01:00 tasniim313.mihanblog.com حانیه همــایون من چادرم را دوست دارم! http://tasniim313.mihanblog.com/post/202 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#ff0000">گفت مقنعه و مانتو حجاب نیست؟</font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ff6600">گفتم مانتوی بلند و پوشیده خوب است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc9933">اما من چادر را بیشتر دوست دارم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#666600">روسری و مقنعه با حجاب کامل خوب است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#660000">اما من چادر را بیشتر دوست دارم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#00cccc">اصلا هر لباس ساده ای خوب است اما من،&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#336666">میدانی، من از هر چیز کمالش را دوست دارم؛ نهایتش را...&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff">میخوام همیشه در اوج باشم، بلند و دست نیافتنی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993399">برای همین است که چادر میپوشم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc66cc">چادر از انسان کوه می سازد، یک کوه پر ابهت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#6666cc">کوه که باشی در اوجی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#990000">کوه که باشی دیگران را هم به اوج میرسانی</font><span style="color: rgb(153, 51, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">؛</span></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#009900">هر کس که خواهان خیره شدن در چشمان آسمانی ات باشد...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/8260932018/14786124_8176_l.jpg" alt=""></div> text/html 2016-07-23T17:28:06+01:00 tasniim313.mihanblog.com حانیه همــایون برادرم روی حرفم با شماست ! http://tasniim313.mihanblog.com/post/201 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ff0000">گرم است ....</font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><div style="text-align: center;"><font color="#ff6600">راستش را بخواهی تحملش سخت است</font></div></font><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff">اما میدانی گرمای چادرم را چگونه صبوری می کنم؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#009900">وقتی به یاد می آورم چادرم برایم تو آرامش روحی می آورد صبور می شوم!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#6600cc">نه! خیال نکن منتی هست! منتی نیست!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#003333">اما تو را به خدا ... !</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc33cc">تو هم مواظب نگاهت باش تا هوا گرم تر نشود!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#999900">من به غیرت مردان سرزمینم ایمان دارم.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#999900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/8260929876/n00003059_b.jpg" alt=""></div> text/html 2016-07-22T18:25:37+01:00 tasniim313.mihanblog.com حانیه همــایون هر وقت حرف حجاب شد! http://tasniim313.mihanblog.com/post/200 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#ff0000">هر وقت حرف حجاب شد</font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ff6600">از دختر ها گفتیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">از چادر فاطمی شون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#006600">ولی میگم از پسری که محاسن داره و بهش میگن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#00cccc">داعشی، متحجر و ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">خم به ابرو نمیاره&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#6600cc">اما سرش خم و سنگ فرش خیابونو میبینه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc66cc">ولی سرافرازه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc66cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/8260798484/425237217_14806.jpg" alt=""></div> text/html 2016-07-22T18:20:55+01:00 tasniim313.mihanblog.com حانیه همــایون خواهرم حواست هست! http://tasniim313.mihanblog.com/post/199 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;"><font color="#990000">این چادر که سر کرده ای&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#ff6600">برای like گرفتن نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#009900">با چادر حضرت زهرا(س)&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#cc33cc">در میدانهای مجازی جولان نده</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/8260797942/425326971_15948.jpg" alt=""></div>